Terms And Conditions

 

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Galilea3

§ 1

Postanowienia ogólne.

 

 1. Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z serwisu internetowego Galilea3 przez jego Użytkownika, który oświadcza, że akceptuje go w całości.

 2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 3. Galilea3 oznacza serwis internetowy Galilea3 działający pod adresem www.galilea3.com stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową usług prowadzoną przez Galilea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grabowa 4, 61-473 Poznań , wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084310, nr NIP: 7831004671 , zwaną w niniejszym regulaminie „Galilea3., w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów mini usług oferowanych przez użytkowników Galilea3 ;

 4. Serwis internetowy – oznacza serwis internetowy lub stronę internetową Galilea3.

 5. Administratorem serwisu internetowego Galilea3 jest Galilea Sp.z o.o.

 6. Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do serwisu internetowego Galilea3 ;

 7. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w serwisie internetowym;

 8. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, oferuje świadczenie Usługi lub kupno Usługi za pośrednictwem Galilea3 poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie internetowym i akceptację niniejszego Regulaminu .

 9. Kupujący – Użytkownik, który zamawia wykonanie usługi oferowanej przez Klienta na serwisie internetowej Galilea3;

 10. Sprzedający - Użytkownik, który zleca wykonanie usług oferowanej przez Klienta na serwisie internetowej Galilea3;

 11. Moderator – osoba działająca w imieniu administratora serwisu internetowego Galiliea3. W zakres uprawnień Moderatora wchodzą między innymi: uprawnienia doradcy użytkownika serwisu, nadzór na działaniem technicznym serwisu, administrowanie wpisami dokonywanymi przez użytkowników serwisu.

 12. Usługi – usługi oferowane przez Użytkowników w serwisie internetowym Galilea3 i noszą one nazwę „Praca”.

 13. Koszyk – mechanizm informatyczny, poprzez którą Użytkownicy mogą zawierać umowy kupna – sprzedaży określonych usług oferowanych na stronie internetowej;

 14. Oferta – stanowcze oświadczenie użytkownika złożone innemu użytkownikowi za pośrednictwem serwisu internetowego w celu dokonania zakupu określonej usługi lub możliwość jej wykonania;

 15. Konto Użytkownika – Konto, na którym zgromadzone są dane osobowe oraz dane dotyczące transakcji dokonywanych za pośrednictwem serwisu internetowego Galilea3;

 16. Konto środków finansowych – konto, na którym gromadzone są środki finansowe ( pieniądze) na poczet realizacji przyszłych transakcji.

 17. Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku,
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 18. Baza Serwisu Internetowego– baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz usług, które są oferowane w Serwisie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Serwisu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

 19. Uruchomienie linku– naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości email.

 

§ 2

Konto Użytkownika - rejestracja i logowanie

 

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w serwisie internetowym jest dokonanie rejestracji poprzez utworzenie konta Użytkownika.

 2. Rejestracja jest bezpłatna.

 3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej galilea3.com. wybrać zakładkę „zarejestruj się”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: nazwa użytkownika adres email oraz hasło.

 4. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Galilea3 danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w serwisie internetowym, a także na powierzenie przetwarzania tych danych Galilea3.

 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj”.

 6. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 4 Galilea3 prześle na adres email podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

 7. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do serwisu internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji nazwy użytkownika, adresu email, jako loginu oraz hasła.

 8. Po zalogowaniu się w zakładce „Dane Użytkownika”, Klient wypełniając formularz może uzupełnić swoje dane, podając konto PayPal , z którego będzie dokonywać wszelkich płatności.

 9. Podanie konta PayPal jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w serwisie internetowym.

 10. W zakładce „Dane Użytkownika” Użytkownik może dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

 

§ 3

Konto Użytkownika – poziomy Sprzedawcy

 

 1. Galilea3 dąży do wzmocnienia funkcjonalności i poziomu jakości działania serwisu internetowego. Dlatego też wyróżnia trzy kategorie Sprzedających:

- poziom 1 – Sprzedawcy realizujący sporadycznie transakcje za stawkę bazową ( maksymalna skala punktów 10);

-poziom 2- Sprzedawcy realizujący bez przerwy transakcje, z co najmniej 3 pozytywnymi opiniami lub recenzjami. Na tym poziomie Sprzedawcy realizują transakcje, których jednostkowa wartość ceny stanowi 2-5 krotność stawki bazowej ( maksymalna skala punktów 40);

-poziom 3 – Sprzedawcy realizują transakcje, których jednostkowa wartość ceny stanowi ponad 100 krotność stawki bazowej, systematycznie rozszerzający zakres Usług oraz inwestujący w autopromocje, z bardzo wysoką oceną działalności, wyjątkowej obsługi klienta ( maksymalna skala punktów 100);

 1. Sprzedawcy, którzy osiągnęli najwyższy poziom mogą uzyskać dostęp do bardziej rozbudowanych funkcji serwisu internetowego Galilea3 oraz status VIP – a, a co za tym idzie wsparcie serwisu w poszukiwaniu klientów.

 2. Poziomy Sprzedawcy są aktualizowane okresowo przez zautomatyzowany system.

§ 4

Rezygnacja z Konta serwisu Galilea3

 

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie domagać się zamknięcia Konta Użytkownika. Jednakże, w przypadku gdy transakcja jest w toku jej wykonania, zamknięcie Konta nastąpi z chwilą jej ostatecznego rozliczenia.

 2. Konto Użytkownika można zamknąć wysyłając wniosek o rezygnację z Konta za pomocą e-mail: http://www.galilea3.com

 3. Galilea3 może usunąć Konto ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 

§ 5

Pomoc i wsparcie dla Użytkownika oraz procedury reklamacyjne

 

 1. Serwis internetowy Galilea3 deklaruje pomoc konsultanta, który zapewni kontakt i wsparcie Użytkownika z zakresu funkcjonowania strony internetowej Galilea3.

 2. Galilea3 zapewnia wsparcie również za pośrednictwem e-maila: support@galilea 3.com oraz telefonu: +48.....................

 3. Za każdym razem, gdy Użytkownik chce uzyskać pomoc od Galilea3, zobowiązany jest podać nazwę Konta Użytkownika. Galilea3 nie odpowiada na anonimowe prośby o pomoc.

 4. Galilea3 zapewnia, że konsultanci Galilea3 będą odpowiadali najszybciej, jak to będzie możliwe. Zwykle odpowiedź następuje w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.

 5. W przypadku niewłaściwego funkcjonowania Konta Użytkownika, Użytkownik może zgłosić reklamację korzystając z adresu e-mail: support@galilea3.com. Reklamacja powinna zawierać: nazwę Konta Użytkownika, adres e-mail i opis problemu. Galilea3 nie odpowiada na anonimowe reklamacje.

 6. Galilea3 rozpatruje i bada reklamacje najszybciej jak to możliwe. Użytkownik ma prawo bycia informowanym o postępach w tym zakresie. Jeśli wystąpi problem z Kontem Użytkownika, Galilea3 podejmie wszelkie konieczne środki, by szybko go rozwiązać.

 7. Jeżeli serwis Galilea3 nie oferuje narzędzi umożliwiających prawidłowe wykonanie Oferty należy każdorazowo skontaktować się z konsultantem serwisu internetowego Galilea3 w zakładce „kontakt”.

 

§ 6

Prawa autorskie i pokrewne z tytułu publikacji.

 

 1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Administratora do publikowania w

serwisie Galilea3 jego materiałów, komentarzy lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów, komentarzy lub wypowiedzi na następujących polach eksploatacji (licencja), z wyłączeniem Oferty:

a. wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu,

w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz

techniką cyfrową;

b. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu;

c. każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:

d. w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

e. na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji serwisu internetowego Galilea3;

f. poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji;

g. poprzez publikację w prasie;

h.poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight;

i. przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;

j. wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

 1. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

 2. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

 3. Licencja ma charakter wyłączny.

 4. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

 5. Licencja na umieszczone przez Użytkownika w serwisie materiały przestaje obowiązywać z chwilą usunięcia Ich przez Użytkownika z Serwisu.

 6. Dokonując Rejestracji lub korzystając z funkcji serwisu internetowego, dla których Rejestracja nie jest wymagana, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z serwisu internetowego, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Galilea3 oraz poszanowania dobrych obyczajów.

 7. W przypadku Oferty, Sprzedający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie i pokrewne do świadczonej Usługi, zaś ich rozporządzanie nie jest ograniczone prawami osób trzecich.

 

 

 

§ 7

Składanie ofert.

 

 1. Klient (Sprzedający) może składać ofertę wykonania usługi przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.galilea3.com.

 2. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa ofertę wykonania usługi, poprzez przekazanie mailem na adres serwisu internetowego pod polem „oferta sprzedaży” w zakładce „koszyk”.

 3. W ofercie, Sprzedający wskazuje krótki opis oferty usługi, z zachowaniem co najmniej takich elementów, jak: nazwa, przedmiot usługi i jego opis, czas wykonania i dostarczenia usługi, materiały potrzebne do wykonania usługi i inne konieczne do wykonania elementy oferty. Oferta może być przedstawiona za pomocą krótkiego ( max. 30 sek.) filmu w formie (np. avi), który może oglądać każdy Użytkownik.

 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania w celach innych niż realizacja Oferty materiałów przekazanych mu przez Kupującego.

 5. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść informacji handlowej zawartej w Ofercie złożonej w serwisie internetowym Galilea3, dbając aby Usługi wskazane w Ofercie były dokładnie opisane. Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść oferty nie narusza praw osób trzecich. Informacje handlowe dotyczące świadczonej Usługi muszą być kompletne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników.

 6. Na adres email wskazany podczas rejestracji Galilea3 wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie oferty.

 7. Galilea3 nie jest związana w żaden sposób z ofertą Klienta, nie uczestniczy w jej formułowaniu, ani w jej realizacji oraz nie odpowiada za jego efekty jej realizacji.

 

§ 8

Realizacja oferty .

 

 1. Kupujący, wybierając interesującą go ofertę, zaznacza (klika) pole „Zamów teraz” w zakładce „Oferta sprzedaży” , płaci z góry wskazaną w tej Ofercie kwotę ceny Usługi wraz z kosztami przesyłki, jeśli takowe występują .

 2. Kiedy płatność wykonana przez Kupującego zostanie potwierdzona, informacja o wyborze Oferty jest wysyłana do Sprzedającego za pomocą poczty e-mail.

 3. Sprzedający podejmuje się zrealizowania Oferty w terminie w niej wskazanym.

 4. Sprzedający musi dostarczyć Kupującemu Usługę w formie pliku internetowego za pomocą zakładki „ dostarczenie zakończonych prac” lub w innej formie wskazanej w Ofercie.

 5. Jeżeli Oferta wymaga dostarczenie przedmiotu Usługi do rąk lub siedziby Kupującego, ten ostatni, składając zamówienie winien wskazać adres dostawy przedmiotu Usługi.

 6. Jeżeli do realizacji Oferty niezbędne jest przekazanie materiałów Kupującemu lub Sprzedającemu, musi to się odbyć za pośrednictwem serwisu internetowego Galilea3. W przypadku, gdy materiały mają postać rzeczy, to informacja o ich przekazaniu Sprzedawcy lub Kupującemu musi być przekazana Galilea3.

 7. W opcji „szczegóły oferty” Użytkownik posiada informacje dotyczące Oferty. Oferta musi być zrealizowana zgodnie z podanymi informacjami.

 8. Użytkownik, który nie jest w stanie zrealizować przyjętych Ofert jest zobligowany do ich zawieszenia, aby nie wprowadzać w błąd innych Użytkowników.

 9. Jeżeli w Ofercie nie zaznaczono inaczej, w chwili realizacji oferty Sprzedający zrzeka się na rzecz Kupującego wszelkich praw do wykonanego przez siebie dzieła.

 10. Wykonane usługi, z chwilą dokonania zapłaty stają się wyłączną własnością Kupującego.

 11. Kupujący ma prawo do umieszczenia recenzji lub opinii o Usłudze na portalu www.galilea3. Recenzja lub opinia powinna odzwierciedlać stan wykonanej usługi.

 

§ 9

Anulacja zamówienia.

 

 1. Zarówno Kupujący, jak i Sprzedający mają możliwość anulowania zamówienia:

a. w drodze wzajemnego porozumienia,

b. bez zgody Kupującego,

składając wniosek o anulowanie Zamówienia do Galilea3 poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce „anulacja zamówienia”.

 1. Anulowanie zamówienia bez zgody Kupującego powoduje automatycznie blokadę konta środków finansowych do czasu uzyskania zgody Sprzedającego na anulowanie zamówienia lub przedłożenia orzeczenia sądowego.

 2. Wniosek o anulowanie zamówienia będzie rozpatrywany w przeciągu 48 godzin od momentu złożenia.

 3. W przypadku, gdy jedna ze stron nie wyrazi na to zgodę, anulacja zamówienia nie dochodzi do skutku.

 4. W przypadku anulowania zamówienia przez Użytkownika, przed podjęciem przez Sprzedającego realizacji Oferty, Galilea3 nie zwraca Kupującemu wpłacone środki, lecz zalicza je na poczet przyszłych transakcji.

 

§ 10

Cena Usługi.

 

 1. Cena Usługi wyrażona jest w walucie EURO i ma charakter ceny bazowej. Stanowi ona wartość 3 EURO lub jego wielokrotność.

 2. Gdy w Ofercie zaznaczona zostanie zakładka „ Będę_za 3 euro” oznacza to stałą cenę 3 EURO.

 3. W przypadku płatności w innej niż EURO walucie, jej wartość musi być przeliczona po kursie sprzedaży EURO przez NBP na dzień przyjęcia oferty.

 4. Cena Usługi stanowi wartość brutto ceny i zawiera podatek VAT.

 5. Cena Usługi nie podlega negocjacji i jest ona wiążąca oraz ostateczna w chwili przyjęcia oferty.

 6. Cena Usługi nie zawiera kosztów przesyłki przedmiotu Usługi, których wartość ustalana jest każdorazowo według taryfikatora cen danego Przewoźnika.

 7. W przypadku, gdy Oferta oprócz ceny wykonania Usługi obejmuje również koszty przesyłki, Kupujący zobowiązany jest przekazać na konto Sprzedającego także koszty przesyłki.

 

§ 11

Realizacja płatności.

 

 1. Użytkownik może dokonywać płatności za Oferty zakupione w serwisie Galilea3 za pomocą systemu płatności używanych wewnątrz serwisu Galilea3 .

 2. Warunki płatności za usługi oferowane za pośrednictwem serwisu Galilea3 reguluje odrębny regulamin.

 

§ 12

Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Przystępując do korzystania z Usług, Użytkownik:

 1. wyraża zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu;

 2. zobowiązuje się kontrolować i aktualizować wszystkie informacje podane w formularzu aplikacyjnym tak, by pozostawały prawidłowe, kompletne i dokładne;

 3. zobowiązuje się korzystać z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, jak również zasadami, regulaminami i procedurami odpowiednich banków, centrów autoryzacyjnych lub innych instytucji finansowych, za pośrednictwem których następuje rozliczenie płatności za świadczone Usługi.

 1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa konieczne do materiałów zamieszczanych w serwisie Galilea3 oraz do ich publikowania w sieci internet.

 2. Zamieszczając Ofertę w serwisie Galilea3 Użytkownik oświadcza, że ma pełne prawa do świadczenia, sprzedawania lub odsprzedawania usługi, którą oferuje.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzanie wszystkich plików rozpowszechnianych przez serwis Galilea3 programami antywirusowymi.

 4. Użytkownik jest zobowiązany chronić hasło dostępu do Konta.

 5. Użytkownik ma prawo posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże następne Konto jest każdorazowo autoryzowane przez Galilea3.

 6. Informacje uzyskane przez Użytkowników w trakcie wykonywania Oferty nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów niezwiązanych z Ofertą.

 7. Użytkownik nie może składać i realizować Ofertę oraz regulować płatność w inny sposób, niż wskazany w niniejszym regulaminie.

 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku przesłania serwisowi pliku zainfekowanego wirusami lub złośliwym oprogramowaniem, z winy umyślnej lub nieumyślnej wobec każdego z Użytkowników, jak również wobec serwisu internetowego Galilea3.

 9. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Galilea3 lub jego właściciela Galilea Sp.z o.o. przez osoby trzecie, a w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w związku z treściami udostępnionymi przez Galilea3 w serwisie internetowym Galilea3, a przekazanymi przez Klienta, z tytułu niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym, wstąpi do sprawy w miejsce Galilea3 lub Galilea Sp.z o.o. albo przystąpi do sprawy po stronie Galilea3 lub Galilea Sp.z o.o. jako interwenient uboczny. Klient zwróci Galilea3 lub Galilea Sp.z o.o. na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Galilea3 lub Galilea Sp.z o.o. wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 10. Klient ( Sprzedawca) ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach oferowanej usługi, a w szczególności:

 1. realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego;

 2. za zgodność wykonania umowy z treścią oferty prezentowanej w serwisie internetowym;

 3. z tytułu rękojmi, gwarancji jak i za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Usługi lub przepisów prawa;

 4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w Serwisie przez Klienta oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży.

 

§ 13

Prawa i obowiązki Galilea3.

 

 1. Galilea3 zastrzega sobie prawo usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników niezgodnych z obowiązującym ustawodawstwem lub powszechnie przyjętych za obraźliwe, bez powiadomienia Użytkownika serwisu.

 2. Galilea3 nie obsługuje i nie gwarantuje wykonania lub dostawy przedmiotu Usługi objętej Ofertą Sprzedającego lub Kupującego, nie śledzi przebieg dostawy przedmiotu Usługi lub jego stan lub jakość świadczonej Usługi, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji Usługi.

 3. Galilea3 zastrzega sobie prawo do :

 1. wprowadzania w tekście zamieszczonym przez Użytkowników drobnych korekt polegających na usuwaniu błędów ortograficznych, składniowych oraz literowych.

 2. zawieszania Konta bez uprzedzenia Użytkowników z powodu nienależytego zachowania się na serwisie Galilea3, zawieszenie konta skutkuje pozbawieniem możliwości kupowania bądź sprzedawania Ofert na serwisie Galilea3.

 3. dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym czasie; nowy regulamin będzie dostępny na stronie internetowej serwisu Galilea3.; Użytkownik zgadza się, że korzystanie z serwisu Galilea3 po zmianie regulaminu oznacza akceptację nowego regulaminu przez Użytkownika.

 4. Jeśli Użytkownik dostarczy Galilea3 informacje, które okażą się nieprawdziwe lub niekompletne, Galilea3 będzie uprawnione do nieprzyjęcia formularza aplikacyjnego lub zawieszenia świadczenia Usług lub ich części (na przykład odmówi dostępu do Panelu Użytkownika).

 5. Galilea3 zastrzega sobie prawo do odmowy przetwarzania płatności konkretnych klientów, jeśli Galilea3 ma jakiekolwiek zasadne wątpliwości co do legalności transakcji będącej powodem dokonania płatności lub co do legalności samej płatności.

 6. Galilea3 może również odmówić dostępu do strony internetowej Galilea3, do Usług lub wypowiedzieć Usługi w przypadku, gdy Użytkownik:

 1. używał Usługi do nielegalnych lub wyraźnie zakazanych praktyk;

 2. naruszał lub ingerował w Usługi, stronę internetową Galilea3 lub jakiekolwiek inne usługi Galilea3;

 3. umyślnie lub złej wierze uchylał się od obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

 1. Galilea3 zastrzega sobie prawo do wystosowania powiadomienia ostrzegawczego w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Usług w sposób obraźliwy lub nielegalny. Stosowne działania, takie jak wyłączenie Konta Użytkownika, wypowiedzenie Usług lub powiadomienie odpowiednich organów o działaniach Użytkownika, będą podejmowane natychmiastowo w przypadku, gdy Użytkownik będzie realizował takie działania, mimo wyraźnych ostrzeżeń.

 2. Galilea3 jako administrator serwisu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług poprzez zablokowanie Konta Użytkownika, którego umyślne działania będą szkodliwe dla serwisu internetowego, Galilea3, Galilea Sp.z o.o. bądź innych Użytkowników serwisu Galilea3, oraz który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, w tym z powodu nielegalnego lub niewłaściwego korzystania z serwisu internetowego Galilea3 lub Usługi.

 3. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Galilea3.

 4. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego konto Użytkownika zostało zablokowane.

 5. W terminie 14 dni od daty otrzymania zmian regulaminu Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia, co powoduje wygaśnięcie konta Użytkownika wraz z upływem 30 dniowego okresu, liczonego począwszy od dnia otrzymania zmiany niniejszego regulaminu. W tym okresie serwis internetowy dokonuje rozliczenia transakcji Użytkownika i zwraca mu zgromadzone na jego koncie środki finansowe w terminie 14 dni od daty wygaśnięcia konta Użytkownika.

 6. Galilea3 ma prawo modyfikować, dodawać lub usuwać dowolne materiały, informacje, grafiki lub inne treści pojawiające się na lub w związku ze stroną internetową Galilea3 – włączając w to niniejszy Regulamin – w dowolnym czasie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy takie modyfikacje, uzupełnienia lub usunięcia treści będą potrzebne, by zachować zgodność z obowiązującym prawem lub zasadami i regułami różnych organizacji i instytucji finansowych.

 7. Jeśli Galilea podejmie decyzję o zmianie niniejszego Regulaminu, umieści nową wersję tego dokumentu na stronie internetowej Galilea3. Zaktualizowana wersja wejdzie w życie z chwilą opublikowania. Jednakże jeśli Galilea3 uzna, że planowane zmiany mają charakter istotny, poinformuje o tym Użytkownika umieszczając stosowny komunikat o planowanych zmianach w Regulaminie na stronie internetowej Galilea3 przynajmniej 7 dni przed wprowadzeniem takich zmian w życie. Użytkownik wyraża zgodę, że kontynuując korzystanie z Usług po takiej zmianie akceptuje jednocześnie w całości Regulamin w nowym brzmieniu. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w każdej chwili na stronie internetowej Galilea3.

 

 

§ 14

Odpowiedzialność

 

 

 1. Galilea3 nie jest stroną transakcji, a jedynie platformą handlową, w ramach której udostępnia miejsce do zawierania umów kupna – sprzedaży, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. brak lub sposób oraz jakość realizacji Oferty przez użytkowników serwisu internetowego, w tym także za ewentualne wady zrealizowanej Usługi oraz nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Klientem.

 2. następstwa działań podjętych przez Klienta. Galilea3, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność sprzedawanych usług, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta.

 3. treść wpisów zamieszczanych przez Użytkowników na jego serwisie internetowym.

 4. za przerwy w łączności, które wynikły z przyczyn niezależnych od Galilea3.

 5. za uszkodzenia komputera spowodowane użytkowaniem serwisu Galilea3 lub plików poprzez niego rozpowszechnianych.

 6. za zachowania Użytkowników w ramach serwisu Galilea3 ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych poprzez serwis Galilea3.

 7. za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników oraz ich zdolność do realizacji Oferty.

 8. za dostarczenie poprawność danych transakcyjnych do serweru Galilea3. Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo przesyłu danych do serweru Galilea3 oraz ich poprawność.

 9. za rozliczenie transakcji pomiędzy Użytkownikiem a jego centrum autoryzacyjnym (acquiring bank) lub jakąkolwiek inną instytucją finansową. Galilea3 nie gwarantuje sfinalizowania transakcji; nie gwarantuje też, że jakikolwiek inny Użytkownik lub instytucja finansowa sfinalizują transakcję. Użytkownik zgadza się ponosić ryzyko związane z takimi transakcjami oraz zwolni z odpowiedzialności i będzie zabezpieczać Galilea3 na żądanie przed takim ryzykiem.

 10. za opóźnienie lub niewykonanie swoich obowiązków , jeżeli wynikły one z działania siły wyższej lub innych zdarzeń, na które Galilea3 nie miał wpływu.

 11. za krótkie, przejściowe lub incydentalne zawieszenia świadczenia Usługi, jeżeli wynikły one ze zdarzeń, których Galilea3 nie mógł przewidzieć lub za zawieszenie świadczenie Usługi, które wynikają z winy Użytkowników serwisu Galilea3.

 1. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu internetowego Galilea3 i wszystkie ich funkcje, podobnie jak strona internetowa Galilea3, oferowane są w stanie „tak jak jest” (eng. „AS IS”). Zobowiązania Galilea3 ograniczone są jedynie do tych, które wyszczególnione zostały w niniejszym Regulaminie. Galilea3 nie gwarantuje, że usługi świadczone z poziomu strony internetowej Galilea3 lub w ramach Usługi oferowane w serwisie Galilea3 nie będą w żaden sposób zakłócane ani, zawsze dostępne i wolne od błędów lub że strona internetowa, sprzęt lub systemy komputerowe pozostaną niezainfekowane wirusami komputerowymi lub wolne od innych szkodliwych elementów czy programów.

 2. Galilea3 nie daje gwarancji żadnego rodzaju, ani wyrażonej bezpośrednio, ani dorozumianej – w tym gwarancji nienaruszalności praw osób trzecich, tytułów, wartości handlowej, przydatności do danego celu odnośnie prezentowanych informacji i materiałów, strony internetowej Galilea3 lub Usługi lub jakichkolwiek ich funkcjonalności.

 3. W zakresie dozwolonym prawem, ani Galilea3, ani jego zleceniobiorcy, agenci, członkowie Zarządu, dyrektorzy ani inne osoby zajmujące kierownicze stanowiska, pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, bezpośrednią lub pośrednią, w tym utracone korzyści, transakcje, dane, awarie komputera lub jego niewłaściwe działanie, szkody na osobie, lub jakąkolwiek bezpośrednią, pośrednią, wtórną, dodatkową, kompensacyjną lub inną handlową czy gospodarczą stratę jakiegokolwiek typu, ani za wszelkie roszczenia innych osób przeciwko klientom wynikające lub związane z należytym lub nienależytym wykonywaniem niniejszego Regulaminu lub wykonywania Usługi czy jakiegokolwiek innego zobowiązania określonego w niniejszym Regulaminie, czy gdziekolwiek indziej (w tym roszczenia z tytułu naruszenia gwarancji, czynów niedozwolonych, niedbalstwa, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub podniesione na innej ustawowej lub zwyczajowej podstawie).

 4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszym Regulaminie są skutecznie niezależnie od natury czy przyczyny roszczeń lub żądań Użytkownika, w tym, bez ograniczeń, z tytułu naruszenia umowy, niedbalstwa, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka czy według innej teorii prawa; ograniczenia i wyłączenia pozostają w mocy również w przypadku istotnego naruszenia obowiązków lub nieosiągnięcia istotnego celu Użytkownika.

 5. Galilea3 nie odpowiada za stratę, szkodę lub niedogodność Użytkownika lub osoby trzeciej, jeżeli wynikła ona w związku ze złamaniem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

 6. Użytkownik uznaje, że Galilea3 nie jest właścicielem ani nie ma kontroli nad innymi sieciami, systemami lub serwisami, ani nie jest odpowiedzialny za wykonywanie i nie wykonywanie obowiązków w ramach tych sieci. Galilea3 nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, informacje, adekwatność i jakość informacji lub danych przechodzących przez jego sieć lub Usługę.

 7. Galilea3 ma prawo:

 1. administrować bazą danych Serwisu Internetowego dla potrzeb jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.833);

 2. wykorzystać dane bazy Serwisu Internetowego dla celów marketingowych następuje wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 1. Galilea3 nie jest stroną:

1. Usług oraz reklamacji świadczonych Usług w ramach złożonej Oferty.

2. sporu co do praw objętych przedmiotem Oferty oraz w związku z wykorzystaniem przez Użytkownika jego konta na stronie internetowej Galilea3.

 1. W przypadku niedostarczenia przez Klienta Kupującemu oferowanej usługi, mimo dokonania zapłaty, Galilea3 lub jego właściciel Galilea Sp.z o.o. ma prawo żądać od Klienta w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości dziesięciokrotności Prowizji za dane zamówienie.

 2. W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.

 

§ 15

Zakazane praktyki

 

 1. Następujące działania są całkowicie zabronione:

 1. używanie strony internetowej Galilea3 lub Usług oferowanych przez Użytkowników serwisu w sposób, który narusza obowiązujące przepisy prawa lub narusza prawa osób trzecich. W szczególności, Usługi nie mogą być wykorzystywane do sprzedaży towarów lub usług, których sprzedaż jest zabroniona przez prawo lub w przypadku, gdy sprzedaż jest reglamentowania, a Użytkownik nie posiada odpowiedniej licencji (zezwolenia);

 2. podejmowanie działań mających na celu poznanie fragmentów lub całości kodu źródłowego Galilea3;

 3. pozwalanie, aby Konto Użytkownika było używane w nielegalny sposób lub używane w dowolnym celu przez osoby do tego nieuprawnione.

 1. Zabronione jest użycie sprzętu lub oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub wpływanie na prawidłowość i nieprzerwane działanie Usług lub potajemne przejmowanie jakiejkolwiek części (lub całości) systemu, danych lub informacji osobowych ze strony internetowej Galilea3, serweru Galilea3 lub Usług.

 

 

§ 16

Komunikacja

 

 1. Podczas realizacji Oferty Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z serwisu Galilea3, wszelka komunikacja pomiędzy Kupującym i Sprzedającym musi odbywać się przy użyciu wewnętrznej poczty serwisu internetowego Galilea3.

 2. W przypadku podejmowania działań sprzecznych z prawem w stosunku do serwisu internetowego i jego Użytkowników, w tym wysyłanie obraźliwych informacji lub spamu i innych informacji stanowiących naruszenie dóbr osobistych lub praw majątkowych ( a w szczególności praw autorskich), stosowania przemocy oraz innych działań na szkodę Użytkowników i serwisu Galilea3, Administrator natychmiast zablokuje konto Użytkownika i usunie go z serwisu na stałe.

 3. W razie stwierdzenia przypadków, o których mowa w ust. 1 i 2 serwis internetowy usuwa konta Użytkownika (Kupującego i Sprzedającego), zastrzegając sobie prawo odmowy rejestracji wyżej wymienionych osób w serwisie internetowym Galilea3.

 

§ 17

Rozstrzyganie sporów

 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Użytkownikiem a Galilea3, powstałych w ramach używania serwisu Galilea3 jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Galilea Sp. z o.o. w ramach serwisu Galilea3 będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do polubownego rozstrzygnięcia sporu, przez sądy powszechne właściwe miejscowo według siedziby Galilea Sp. z o.o.

 3. Spory między Kupującym a Sprzedawcą, strony rozstrzygają między sobą, a w razie ich braku porozumienia, rozstrzyga je serwis internetowy Galilea3. W przypadku zaś, nie uznania werdyktu serwisu internetowego Galilea3, strony ( Kupujący i Sprzedający) poddają spór sądowi. W tym czasie serwis internetowy Galilea3 blokuje środki finansowe zgromadzone na ich kontach, do czasu przedłożenia mu orzeczenia sądowego, wskazującego na osobę uprawnioną do ich odbioru.

 

§ 18